Kedai Shamsudin Restaurant
Add: 445 Le Hong Phong st, Ward.2, Dist.10, Ho Chi Minh City, VietNam
Tel: 84.8.6271-7494 - Fax: 84.8.3920-7905
Mobile: 0908 150 110 - 0903 399 430

View restaurant-shamsudinXem màn hình lớn hơn
Kedai Shamsudin Restaurant
Add: 761A, Tỉnh Lộ 15, Bến Đình, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi.
Tel: 84.8.6271-7494 - Fax: 84.8.3920-7905
Mobile: 0908 150 110 - 0903 399 430